ESG to skrót od trzech kluczowych obszarów zrównoważonego rozwoju: środowisko (Environmental), społeczne (Social) oraz zarządzanie korporacyjne (Governance). Szkolenia ESG koncentrują się na dostarczaniu wiedzy i umiejętności związanych z tymi obszarami, aby pomóc organizacjom i jednostkom w lepszym zrozumieniu i wdrożeniu zrównoważonej praktyki biznesowej.

 1. Środowisko (Environmental): Skupia się na aspektach związanych z ekologią i ochroną środowiska. W tym obszarze podejmowane są działania związane z redukcją emisji gazów cieplarnianych, efektywnością energetyczną, ochroną przyrody, gospodarką odpadami, a także innymi kwestiami związanymi z oddziaływaniem działalności gospodarczej na środowisko naturalne.
 2. Społeczne (Social): Odnosi się do obszaru społecznego i ludzkiego, koncentrując się na aspektach związanych z relacjami społecznymi, praktykami pracowniczymi, prawami człowieka, różnorodnością i inkluzją, bezpieczeństwem pracy, a także zaangażowaniem społecznym i społeczną odpowiedzialnością biznesu.
 3. Zarządzanie korporacyjne (Governance): Ten obszar dotyczy struktury organizacyjnej, zarządzania przedsiębiorstwem, etyki biznesu i przejrzystości. Zawiera zagadnienia dotyczące odpowiedzialności zarządu, struktury organów nadzorczych, relacji z akcjonariuszami, a także eliminacji korupcji i nieetycznych praktyk.

Szkolenia ESG są dostępne dla firm, inwestorów, menedżerów, pracowników oraz innych zainteresowanych stron, aby pomóc im zrozumieć, wdrożyć i ocenić skuteczność praktyk zrównoważonego rozwoju w kontekście biznesu. Szkolenia te mogą obejmować zagadnienia związane z raportowaniem ESG, oceną ryzyka związanego z zrównoważonym rozwojem, identyfikacją najlepszych praktyk oraz rozwijaniem strategii zrównoważonego biznesu.

Green HR (Human Resources) w kontekście ESG (Environmental, Social, Governance) odnosi się do podejścia zasługującego na uwagę, w którym zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji jest dostosowane do zrównoważonych i ekologicznych praktyk. Green HR wpisuje się w obszar społeczny (Social) w ramach zrównoważonego rozwoju.

W praktyce, Green HR obejmuje różne inicjatywy i praktyki mające na celu minimalizowanie negatywnego wpływu działalności firmy na środowisko oraz promowanie sprawiedliwych i zrównoważonych praktyk w zakresie zasobów ludzkich. Oto kilka przykładów, jakie aspekty Green HR mogą uwzględniać:

 1. Zrównoważony rozwój pracowników: Green HR może obejmować inwestowanie w rozwój zawodowy pracowników, aby zdobywali umiejętności zgodne z wymaganiami zrównoważonej gospodarki, takie jak umiejętności z obszaru odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej czy zrównoważonych praktyk biznesowych.
 2. Promowanie różnorodności i inkluzji: Green HR może aktywnie dążyć do promowania różnorodności i inkluzji w miejscu pracy, zrozumienia potrzeb różnych grup społecznych oraz wspierania równości płci i równych szans.
 3. Programy zrównoważonych świadczeń pracowniczych: Wprowadzanie programów świadczeń pracowniczych, które promują zdrowy styl życia, opiekę nad środowiskiem i zrównoważone wybory, na przykład poprzez zachęcanie do korzystania z transportu publicznego czy wprowadzanie innych korzyści zdrowotnych i ekologicznych.
 4. Zrównoważona polityka płac: Green HR może angażować się w opracowywanie polityki wynagrodzeń, która uwzględnia osiągnięcia związane ze zrównoważonym rozwojem, nagradzając pracowników za zaangażowanie w praktyki proekologiczne i społecznie odpowiedzialne.
 5. Edukacja pracowników: Zapewnianie pracownikom edukacji w zakresie zrównoważonego rozwoju, ekologii oraz korzyści i praktyk związanych z ESG, aby zwiększyć świadomość i zaangażowanie.
 6. Monitorowanie i raportowanie ESG w obszarze zasobów ludzkich: Green HR może obejmować również monitorowanie, mierzenie i raportowanie postępów związanych z celami zrównoważonego rozwoju w obszarze zasobów ludzkich, co przyczynia się do ogólnego raportowania ESG firmy.

Wprowadzenie zasad Green HR może pomóc firmie w dostosowaniu się do zmian klimatycznych, zminimalizowaniu wpływu na środowisko i tworzeniu bardziej zrównoważonych praktyk biznesowych.

Wellbeing w organizacji odnosi się do holistycznego podejścia do zdrowia i dobrej kondycji psychicznej pracowników w miejscu pracy. Wprowadzenie programów i praktyk związanych z wellbeing ma na celu stworzenie środowiska pracy sprzyjającego fizycznemu i psychicznemu zdrowiu pracowników oraz zwiększającego ich satysfakcję z pracy. Kluczowe obszary związane z wellbeing w organizacji obejmują:

 1. Fizyczne zdrowie: Zapewnienie pracownikom warunków pracy sprzyjających fizycznemu zdrowiu, na przykład ergonomiczne miejsca pracy, dostęp do świeżego powietrza, odpowiedniego oświetlenia i przestrzeni do relaksu. Inicjowanie programów promujących aktywność fizyczną i zdrową dietę.
 2. Psychiczne zdrowie: Oferowanie wsparcia psychologicznego i dostępu do usług związanych z zdrowiem psychicznym, takich jak konsultacje psychologiczne, warsztaty radzenia sobie ze stresem, czy dostęp do specjalistycznych terapeutów. Tworzenie otoczenia, które promuje otwartą rozmowę na temat zdrowia psychicznego i eliminuje stigmatyzację.
 3. Balans między pracą a życiem prywatnym: Rozwijanie elastycznych form pracy, takich jak praca zdalna czy elastyczne godziny pracy, które umożliwiają pracownikom skuteczne zarządzanie obowiązkami zawodowymi i osobistymi. Ograniczanie długich godzin pracy i nacisku na pracę poza standardowym czasem.
 4. Równowaga energetyczna: Sprzyjanie równowagi między aktywnościami pracowników i odpoczynkiem, promowanie technik relaksacyjnych i mindfulness w miejscu pracy.
 5. Rozwój osobisty i zawodowy: Zapewnianie możliwości rozwoju zawodowego i umożliwianie pracownikom rozwijania swoich umiejętności i kompetencji. Inwestowanie w szkolenia, mentoring i programy rozwoju kariery.
 6. Znaczenie i cel pracy: Zapewnianie pracownikom poczucia znaczenia i celu w wykonywanych zadaniach. Komunikowanie wartości organizacji i jak ich praca przyczynia się do osiągania celów organizacyjnych.
 7. Zdrowa kultura organizacyjna: Kształtowanie kultury organizacyjnej sprzyjającej dobremu samopoczuciu, otwartości, wzajemnemu wsparciu i szacunkowi w miejscu pracy.
 8. Świadomość zdrowotna: Organizowanie kampanii edukacyjnych i działań promujących zdrowie, takich jak badania profilaktyczne, szkolenia na temat zdrowego stylu życia i profilaktyki chorób.

Wellbeing w organizacji ma kluczowe znaczenie dla zadowolenia pracowników, ich motywacji, produktywności oraz redukcji absencji z powodu chorób czy wypalenia zawodowego. Firmy, które skupiają się na wellbeing, tworzą bardziej zrównoważone, przyjazne i efektywne środowisko pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *